In paragraph 3, the author mentions all of the following hazardous materials found in a debris from a demolition site EXCEPT___________.


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

Dịch đề: Trong đoạn 3, tác giả đã đề cập đến tất cả các vật liệu nguy hiểm sau đây được tìm thấy trong một mảnh vỡ từ một địa điểm phá hủy NGOẠI TRỪ_____________.

A. Xenluloza               B. Thủy ngân

C. Amiăng                  D. chì

Trích bài: If the debris from the demolition contains hazardous materials that are harmful to the environment or to the consumer, such as asbestos, then the material is not salvageable. In new “green” construction, insulation that once asbestos- based can be replaced with recycled denim or constructed with cellulose-a fibrous material found in paper products .The same- assessment applies to wood or wallboard painted with toxic lead-based paints. In addition, gas-flow regulators and meters on both water and gas heating systems constructed prior to 1961 must be carefully evaluated to determine that they do not contain dangerous substances such as mercury.

Tạm dịch: Nếu các mảnh vụn từ việc phá hủy có chứa các vật liệu nguy hiểm có hại cho môi trường hoặc người tiêu dùng, chẳng hạn như amiăng, thì vật liệu này không thể tận dụng được. Trong xây dựng xanh mới, cách nhiệt đã từng dựa vào amiăng có thể được thay thế bằng denim tái chế hoặc được chế tạo bằng cellulose – một vật liệu sợi có trong các sản phẩm giấy. Đánh giá tương tự áp dụng cho gỗ hoặc tấm tường được sơn bằng sơn có chứa chì độc hại. Ngoài ra, các bộ điều chỉnh lưu lượng khí và đồng hồ đo trên cả hệ thống làm nóng nước và không khí được xây dựng trước năm 1961 phải được đánh giá cẩn thận để xác định rằng chúng không chứa các chất nguy hiểm như thủy ngân.

Như vậy amiang, thủy ngân và chì là các chất độc hại ngoài trừ Xenluloza – không được đề cập

Ta chọn đáp án A.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ