Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dựng vào tác dụng từ của dòng điện.Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây là đúng?  A. Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dựng dựa vào tác dụng hoá học của dòng điện. B. Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dựng vào tác dụng nhiệt của dòng điện. C. Khái niệm cường độ dòng […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ