Khi bắn hạt (alpha ) có động năng K vào hạt nhân (_{7}^{14}N)


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

Ban đầu hạt N đứng yên, nên N có động lượng bằng 0.

Lúc sau, hạt X sinh ra đứng yên, nên X có động lượng bằng 0.

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có:

(overrightarrow{{{p}_{tr}}}=overrightarrow{{{p}_{s}}}Leftrightarrow overrightarrow{{{p}_{alpha }}}=overrightarrow{{{p}_{O}}}Rightarrow {{p}_{alpha }}={{p}_{O}}Leftrightarrow sqrt{2{{m}_{alpha }}cdot K}=sqrt{2{{m}_{O}}cdot {{K}_{O}}}Rightarrow {{K}_{O}}=frac{4}{17}K)

Với (Rightarrow Delta E=left( {{m}_{tr}}-{{m}_{s}} right)cdot {{c}^{2}}=left( {{m}_{alpha }}+{{m}_{N}}-{{m}_{O}}-{{m}_{X}} right)cdot {{c}^{2}})

Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng toàn phần

(Kalpha +Delta E={{K}_{O}}Rightarrow K-1,21=frac{4}{17}KRightarrow K=1,58MeV)Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ