Lindas final exam is important. She realizes little of it.


 • Câu hỏi:

  Linda’s final exam is important. She realizes little of it.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: đảo ngữ

  Giải thích:

  Cấu trúc:

  Under no circumstances/rarely/little/never + mệnh đề đảo ngữ

  Mệnh đề đảo ngữ = trợ động tir/tobe/ động từ khuyết thiếu/ have/has + S + V

  Đề bài: Bài kiểm tra cuối khóa của Linda rất quan trọng. Cô ấy gần như không hiểu được điều đó.

  = C. Hầu như Linda không nhận ra được kỳ thi cuối cùng của cô quan trọng như thế nào. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ