Một động cơ điện không đồng bộ sinh ra công cơ học gấp 80 lần nhiệt lượng tỏa ra của động cơ.

Chuyển đến thanh công cụ