Một loài thực vật, alen A-thân cao trội hoàn toàn so với alen a-thân thấp


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn SINH

– F1 có 4 kiểu hình, chứng tỏ P đều có gen lặn ab.

  • Vì ở thế hệ P, một cơ thể dị hợp 2 cặp gen, 1 cơ thể dị hợp 1 cặp gen cho nên ở đời F1, cây thân cao, hoa đỏ (A-B-) có tỉ lệ = 0,25 + tỉ lệ kiểu hình lặn (left( {frac{{underline {ab} }}{{ab}}} right)).

→ Kiểu gen (frac{{underline {ab} }}{{ab}} = 0,3 – 0,25 = 0,05.)

Vì cây thân thấp, hoa đỏ có kiểu gen gen (left( {frac{{underline {ab} }}{{ab}}} right)) nên (0,05frac{{underline {ab} }}{{ab}} = 0,5underline {ab} times 0,1underline {ab} )

→ Kiểu gen của P là (frac{{underline {Ab} }}{{aB}} times frac{{underline {aB} }}{{ab}}), tần số hoán vị = 2 x 0,1 = 0,2 = 20%

– Xác xuất để cây thân thấp, hoa đỏ được lấy có KG thuần chủng là = (frac{{kieu,,gen,,frac{{aB}}{{aB}}}}{{kieu,,hinh,,{rm{aa}}B – }}) 

Vì ở phép lai (frac{{underline {Ab} }}{{aB}} times frac{{underline {aB} }}{{ab}}), tần số hoán vị 20% cho nên kiểu gen (frac{{underline {aB} }}{{aB}}) có tỉ lệ = 0,5 x 0,4 = 0,2.

Kiểu hình aaB- có tỉ lệ = 0,5 – kiểu hình (left( {frac{{underline {ab} }}{{ab}}} right)) (Vì ở phép lai này, aaB- + aabb = aa = 0,5)

( = frac{{0,5 times 0,4}}{{0,5 times 0,05}} = frac{{0,2}}{{0,45}} = 4/9) → (V) đúng.

– Kiểu hình thân thấp, hoa đỏ (aaB-) chỉ có thể có 2 kiểu gen. → (III) sai.

– Ở phép lai này, kiểu hình thân cao, hoa đỏ (A-B-) có 3 kiểu gen.

STUDY TIP

Ở phép lai: (frac{{underline {Ab} }}{{aB}} times frac{{underline {aB} }}{{ab}}), với tần số hoán vị gen bất kì thì luôn có đời con có tỉ lệ kiểu hình như sau:

Kiểu hình đồng hợp lặn (left( {frac{{underline {ab} }}{{ab}}} right)) có tỉ lệ = (frac{f}{4}) (f là tần số hoán ab vị gen).

Kiểu hình A-B- = 0,25 + (frac{f}{4})

Kiểu hình A-bb = 0,25 – (frac{f}{4})

Kiểu hình aaB- = 0,5 – (frac{f}{4})Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ