My brother usually asked me for help when he has difficulty with his homework


 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  My brother usually asked me for help when he has difficulty with his homework.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A  Nhận biết lỗi sai : Chia thì

  Do mệnh đề “When” chia thì hiện tại đơn, nên mệnh đề chính cũng chia hiện tại đơn tương ứng

  – Sửa: asked => asks • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ