Nguyễn Ái Quốc đã thành lập tổ chức nào để thông qua đó truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin trong nước?


 • Câu hỏi:

  Nguyễn Ái Quốc đã thành lập tổ chức nào để thông qua đó truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào trong nước?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn SỬ

  Đáp án đúng: A

  Sau khi tìm thấy con đường cứu nước là con đường cách mạng vô sản thì Nguyễn Ái Quốc đã tích cực nghiên cứu và truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào trong nước. Đến thnasg 6/1925, Nguyễn Ái Quốc sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên để đoàn kết các lực lượng đấu tranh nhằm chống đế quốc và tay sai, đồng thời thông qua tổ chức này để truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào trong nước. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ