Ở một quần thể tự phối, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng.


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn SINH

Có 3 phát biểu đúng, đó là (II), (III) và (IV).

I. Tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ xuất phát P: 0,2 AA : 0,8Aa → Sai.

Sau 4 thế hệ, kiểu hình hoa trắng tăng thêm so với P là (= frac{{0,8 – frac{{0,8}}{{16}}}}{2} = 0,375 = 37,5% ) → Đúng.

Kiểu hình hoa đỏ giảm đi bằng kiểu hình hoa trắng tăng thêm = 37,5%.

II. Lượng kiểu gen đồng hợp tăng lên đúng bằng lượng kiểu gen dị hợp giảm xuống.

Đến thế hệ F5, lượng kiểu gen dị hợp giảm đi là

( = 0,8 – frac{{0,8}}{{32}} = 0,775 = 77,5% ) → Đúng.

Vậy đến thế hệ F5, kiểu gen đồng hợp tăng thêm 77,5%.

IV. Hiệu số giữa kiểu gen đồng hợp trội so với kiểu gen đồng hợp lặn không thay đổi qua các thế hệ. Do đó, đến thế hệ F6, hiệu số giữa kiểu gen đồng hợp trội với kiểu gen đồng hợp lặn = 0,2AA – 0 = 0,2 = 20% → Đúng.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ