Phần thực và phần ảo của số phức (z =  – frac{{1 + i}}{{1 – i}}) là


 • Câu hỏi:

  Phần thực và phần ảo của số phức (z =  – frac{{1 + i}}{{1 – i}}) là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: C

  Ta có (z =  – frac{{1 + i}}{{1 – i}} =  – frac{{{{left( {1 + i} right)}^2}}}{{1 – {i^2}}} =  – frac{{1 + 2i + {i^2}}}{{1 + 1}} =  – frac{{2i}}{2} =  – i)

  Vậy phần thực và phần ảo của z là 0 và -1 • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ