Tìm phần ảo của số phức z , biết (overline z = {(sqrt 2 + i)^2}.(1 – sqrt 2 i))


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi TN THPT QG năm 2021

Đặt (z = a + bi,,left( {a,b in R} right))

(begin{array}{l}
overline z  = {left( {sqrt 2  + i} right)^2}.left( {1 – sqrt 2 i} right)\
 Leftrightarrow a – bi = 5 + sqrt 2 i\
 Leftrightarrow left{ begin{array}{l}
a = 5\
b =  – sqrt 2 
end{array} right.
end{array})

Suy ra số phức z có phần ảo là (- sqrt 2).Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ