Sơ đồ phả hệ hình dưới đây mô tả sự di truyền 2 tính trạng ở người


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn SINH

Cả 4 phát biểu đúng.

I đúng. Nguời số 3, số 8, số 12 chưa biết KG về bạch tạng; người số 11 chưa biết KG về nhóm máu → Có 9 người đã biết KG.

II đúng vì người 9 có kiểu gen ({I^B}{I^O};) người 10 có kiểu gen ({I^B}{I^O};) nên sinh con có máu O với xác suất 1/4; sinh con có máu B với xác suất 3/4. Người số 9 có kiểu gen bb, người số 10 có kiểu gen Bb nên xác suất sinh con bị bạch tạng (= 1/2 to ) Xác suất sinh con có máu O và bị bạch tạng là (= 1/4{rm{ }} times {rm{ }}1/2 = 1/8.) 

III đúng. Xác suất sinh con gái có máu B và không bị bạch tạng là (frac{1}{2} times frac{3}{4} times frac{1}{2} = frac{3}{{16}}) 

Về bệnh bạch tạng: kiểu gen của người 11 là Bb; người 12 là 2/3Bb.

→ Sinh con không bị bạch tạng là 5/6.

Về nhóm máu: người số 11 có kiểu gen (1/2{I^A}{I^A}:1/2{I^A}{I^O};) người số 12 có kiểu gen({I^A}{I^O}).

→ Xác suất sinh con có máu A = 7/8  

→ Xác suất sinh con gái không bị bạch tạng và có máu A là (frac{1}{2} times frac{5}{6} times frac{7}{8} = frac{{35}}{{96}}) Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ