The car driver in front stopped so suddenly. Therefore, the accident happened..’


 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

  Câu hỏi:

  The car driver in front stopped so suddenly. Therefore, the accident happened.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: B

  Ngữ cảnh diễn tả hành nguyên nhân và kết quả xảy ra trong quá khứ => Sử dụng câu điều kiện loại 3

  A. Điều kiện loại 2 => loại

  C. Điều kiện loại 3 nhưng MĐC chưa ngược nghĩa lại so với kết quả trên thực tế => loại

  D. Điều kiện loại 3 nhưng cả MĐ ĐK và MĐC chưa ngược nghĩa lại so với kết quả trên thực tế => loại • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ