The speaker paused. He hesitated to answer the direct question raised by the audience.


 • Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  The speaker paused. He hesitated to answer the direct question raised by the audience.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn Hóa

  Đáp án đúng: D • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ