The student was very bright. He could solve all the math problems.


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

Kiến thức : Kết hợp câu – Đảo ngữ

Giải thích: Câu đề bài:

Học sinh đó rất thông minh. Cậu ấy có thể giải quyết tất cả các vấn đề toán học.

Ta có cấu trúc: S + be + so + adj + that +clause

                         = S + be + such + (a/an) + adj + N + that +  clause

                       = So + adj + be + S + that + clause

                       = Such + be + the + Adj + N + that + clause: … quá… đến nỗi mà.

D. Cậu ấy thông minh đến mức có thể giải quyết tất cả các vấn đề toán học

C là phương án duy nhất viết đúng cấu trúc và có ngữ nghĩa tương đồng.

Các phương án khác đều sai và bị loại do:

            A. Thiếu mạo từ “a”, phải là such a bright student

            B. Không đúng cấu trúc, không dùng “very… that”

            C. Không đúng cấu trúc với Such.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ