The word ‘it’ in paragraph 5 refers to __________.Câu hỏi: The word “it” in paragraph 5 refers to __________. A. a rooftop garden B. the food in general C. locally grown food D. green space   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ