The word they” in paragraph 3 refers to___________.lkCâu hỏi: The word “they” in paragraph 3 refers to___________. A. the EPA B. the site crew C. architects and environmental scientists D. the materials from the demolition   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đề thi thử TN THPT QG năm […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ