The world’s first (A) electronic computer was (B) building by the (C) university of Pennsyvania in (D) 1946.


 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  The world’s first (A) electronic computer was (B) building by the (C) university of Pennsyvania in (D) 1946.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B (building => built)

  Đây là cấu trúc bị động của thì quá khứ đơn.

  “Máy tính điện tử đầu tiên trên thế giới được chế tạo bởi trường đại học của Pennsyvania vào năm 1946.” • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ