Thực hiện phép lai giữa hai cá thể (P), thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình 1:2:1


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn SINH

Có 3 phát biểu đúng, đó là I, III và IV.

+ Vì F1 có tỉ lệ kiểu hình (1:2:1) nên kiểu gen của P có thể là (frac{{underline {AB} }}{{ab}} times frac{{underline {Ab} }}{{aB}}) hoặc (frac{{underline {Ab} }}{{aB}} times frac{{underline {Ab} }}{{aB}})

Đồng thời, nếu con đực có kiểu gen (frac{{underline {Ab} }}{{aB}})và không có hoán vị gen, còn con cái có hoán vị gen thì đời con có 7 kiểu gen → I đúng; II sai.

+ Vì nếu con đực có kiểu gen (frac{{underline {Ab} }}{{aB}}) thì ở đời con sẽ luôn có kiểu hình (A – bb) hoặc (aaB – ) 

→ Luôn có 100% cá thể mang kiểu hình trội về 1 tính trạng → III đúng.

+ Vì nếu con cái có hoán vị gen với tần số 20% thì khi cho cá thể cái ((frac{{underline {AB} }}{{ab}}) hoặc (frac{{underline {Ab} }}{{aB}}))  lai phân tích thì sẽ thu được đời con có tỉ lệ (4:4:1:1 to ) IV đúngLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ