Thuốc thử nào dùng để phân biệt CH3COONa, C6H5ONa, Na2CO3 và NaNO3?


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn Hóa

Trích mẫu thử cho mỗi lần thí nghiệm. Cho dung dịch HCl lần lượt vào các mẫu thử.

– Mẫu nào có hiện tượng sủi bọt khí là Na2CO3.

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

– Mẫu nào bị vẩn đục khi lắc là C6H5ONa.

C6H5ONa + HCl → C6H5OH + NaCl

– Mẫu có mùi giấm bay ra là CH3COONa.

CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl

– Mẫu không có hiện tượng gì là NaNO3.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ