Tìm hàm số y=f(x) biết rằng f(x) = ({x^2} – x)(x + 1) và f(0)=3


 • Câu hỏi:

  Tìm hàm số (y=f(x)) biết rằng (f'(x) = ({x^2} – x)(x + 1)) và (f(0)=3.) 

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: A

  (begin{array}{*{20}{l}}
  begin{array}{l}
  left{ {begin{array}{*{20}{l}}
  {f(x) = int {({x^2} – x)(x + 1)dx} }\
  {f(0) = 3}
  end{array}} right.\
   Rightarrow left{ {begin{array}{*{20}{l}}
  {f(x) = int {({x^3} – x)dx} }\
  {f(0) = 3}
  end{array}} right.
  end{array}\
  begin{array}{l}
   Rightarrow left{ {begin{array}{*{20}{l}}
  {f(x) = frac{{{x^4}}}{4} – frac{{{x^2}}}{2} + C}\
  {f(0) = C = 3}
  end{array}} right.\
   Rightarrow f(x) = frac{{{x^4}}}{4} – frac{{{x^2}}}{2} + 3.
  end{array}
  end{array}) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ