Tìm (I = int {left( {3{x^2} – x + 1} right){e^x}dx} )


 • Câu hỏi:

  Tìm (I = int {left( {3{x^2} – x + 1} right){e^x}dx} )

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: A

  Sử dụng phương pháp tính nguyên hàm từng phần ta có:

  Đặt u = 3x2 – x + 1 và dv = exdx ta có du = (6x – 1)dx và v = ex . Do đó:

  ∫(3×2 – x + 1)exdx = (3x2 – x + 1)ex – ∫(6x – 1)exdx

  Đặt u1 = 6x – 1; dv1 = exdx Ta có: du1 = 6dx và v1 = ex .

  Do đó ∫(6x – 1)exdx = (6x – 1)ex – 6∫exdx = (6x – 1)ex – 6ex + C

  Từ đó suy ra

  ∫(3x2 – x + 1)exdx = (3x2 – x + 1)ex – (6x – 7)ex + C = (3x2 – 7x + 8)ex + C • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ