Tìm nguyên hàm của hàm số  f(x) = frac{{{x^3}}}{{sqrt {2 – {x^2}} }}


 • Câu hỏi:

  Tìm nguyên hàm của hàm số  (f(x) = frac{{{x^3}}}{{sqrt {2 – {x^2}} }}.)

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: B

  Đặt: (t = sqrt {2 – {x^2}} Rightarrow {t^2} = 2 – {x^2} )

  (Rightarrow {x^2} = 2 – {t^2} Rightarrow xdx = – tdt)

  (begin{array}{*{20}{l}}
  begin{array}{l}
   Rightarrow int {frac{{{x^3}}}{{sqrt {2 – {x^2}} }}dx = } int {left( {{t^2} – 2} right)dt} \
   = frac{{{t^3}}}{3} – 2t + C
  end{array}\
  begin{array}{l}
   = frac{1}{3}{left( {sqrt {2 – {x^2}} } right)^3} – 2sqrt {2 – {x^2}} \
   =  – frac{1}{3}({x^2} + 4)sqrt {2 – {x^2}} 
  end{array}
  end{array}) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ