Tổng tất cả các số nguyên (x) thỏa mãn ({2^{{x^2} – 1}}ln {x^2} – {4^x}ln x – {2^{{x^2}}} + {4^x} le 0 ) là – Sách Toán


Câu hỏi:
Tổng tất cả các số nguyên (x) thỏa mãn ({2^{{x^2} – 1}}ln {x^2} – {4^x}ln x – {2^{{x^2}}} + {4^x} le 0 ) là

A. ( – 2.)

B. ( – 1).

C. (2.)

D. (1.)

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Điều kiện: (x > 0,,left( * right). )

({2^{{x^2} – 1}}ln {x^2} – {4^x}ln x – {2^{{x^2}}} + {4^x} le 0 )

(begin{array}{l} Leftrightarrow {2^{{x^2}}}ln x – {4^x}ln x – {2^{{x^2}}} + {4^x} le 0\ Leftrightarrow ln xleft( {{2^{{x^2}}} – {4^x}} right) – left( {{2^{{x^2}}} – {4^x}} right) le 0end{array} )

( Leftrightarrow left( {{2^{{x^2}}} – {4^x}} right).left( {ln x – 1} right) le 0 ).

Trường hợp 1:

(left{ begin{array}{l}{2^{{x^2}}} – {4^x} ge 0\ln x – 1 le 0end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}{2^{{x^2}}} ge {2^{2x}}\ln x le 1end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}left[ begin{array}{l}x le 0\x ge 2end{array} right.\x le eend{array} right. Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x le 0\2 le x le eend{array} right.. )

Kết hợp với điều kiện (left( * right) )ta được (2 le x le e ).

Mà (x in mathbb{Z}) suy ra (x = 2) thỏa mãn.

Trường hợp 2:

(left{ begin{array}{l}{2^{{x^2}}} – {4^x} le 0\ln x – 1 ge 0end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}{2^{{x^2}}} le {2^{2x}}\ln x ge 1end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}0 le x le 2\x ge eend{array} right.. ) Hệ bất phương trình vô nghiệm.

Vậy tổng tất cả các số nguyên (x ) thỏa mãn bất phương trình đã cho là (2.)

=======Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ