Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn A, B cách nhau 10 cm


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

Ta có: (AC=sqrt{A{{B}^{2}}-B{{C}^{2}}}=sqrt{{{10}^{2}}-{{8}^{2}}}=6left( cm right))

Tại điểm C có: (BC-AC=2left( cm right)=frac{lambda }{2}to ) điểm C thuộc đường cực tiểu bậc 1

=> Để trên CB có 2 điểm cực đại gần nhau nhất, D và E thuộc đường cực đại bậc 0 và bậc 1 (như hình vẽ)

D nằm trên cực đại bậc 0, ta có:

(DA=DB=xRightarrow x+sqrt{{{x}^{2}}-{{6}^{2}}}=8Rightarrow x=6,25left( cm right))

Điểm E nằm trên cực đại bậc 1, ta có: (EA-EB=lambda Rightarrow EA=EB+lambda )

Đặt (EB=yRightarrow EA=y+4)

(Rightarrow y+sqrt{{{left( y+4 right)}^{2}}-{{6}^{2}}}Rightarrow y=3,5left( cm right))

(Rightarrow DE=x-y=6,25-3,5=2,75left( cm right))

Giá trị tìm được gần nhất với giá trị 2,8 cmLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ