Trong không gian (Oxyz), cho đường thẳng (d:frac{{x – 1}}{2} = frac{y}{1} = frac{{z + 2}}{{ – 1}}) và mặt phẳng (left( P right):x + 2y – z – 3 = 0). Gọi (d’) là hình chiếu vuông góc của (d) trên mặt phẳng (left( P right)). Tập hợp các điểm thuộc mặt phẳng (left( P right)) và cách (d’) một khoảng bằng (sqrt {11} ) là đường thẳng có phương trình – Sách Toán

Trong không gian (Oxyz), cho đường thẳng (d:frac{{x – 1}}{2} = frac{y}{1} = frac{{z + 2}}{{ – 1}}) và mặt phẳng (left( P right):x + 2y – z – 3 = 0). Gọi (d’) là hình chiếu vuông góc của (d) trên mặt phẳng (left( P right)). Tập hợp các điểm thuộc mặt phẳng (left( P right)) và cách (d’) một khoảng bằng (sqrt {11} ) là đường thẳng có phương trình – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ