Trong không gian (Oxyz ), cho hai điểm (Aleft( { – 1,;,2,;,5} right)) và (Bleft( {3,;, – 1,;,2} right)). Xét hai điểm (M) và (N) thay đổi thuộc mặt phẳng (left( {Oxy} right)) sao cho (MN = 2). Giá trị nhỏ nhất của (AM + BN) bằng – Sách Toán

Trong không gian (Oxyz ), cho hai điểm (Aleft( { – 1,;,2,;,5} right)) và (Bleft( {3,;, – 1,;,2} right)). Xét hai điểm (M) và (N) thay đổi thuộc mặt phẳng (left( {Oxy} right)) sao cho (MN = 2). Giá trị nhỏ nhất của (AM + BN) bằng – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ