Trong không gian (Oxyz), cho hai điểm (Aleft( {5,;,1,;,1} right)) và điểm (Bleft( {5,;,0,;,5} right)). Xét hai điểm (M) và (N) thay đổi thuộc mặt phẳng (left( P right):x + z – 2 = 0) sao cho (MN = 2). Giá trị lớn nhất của (left| {AM – BN} right|) bằng – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ