Trong không gian (Oxyz), cho hai đường thẳng ({d_1}:frac{{x – 1}}{2} = frac{{y + 2}}{1} = frac{{z – 2}}{{ – 2}}), ({d_2}:frac{{x – 2}}{{ – 1}} = frac{{y – 3}}{1} = frac{{z – 4}}{1}) và mặt phẳng (left( P right):x – y + z – 6 = 0). Gọi (Delta ) là đường thẳng song song với mặt phẳng (left( P right)) và cắt ({d_1},,{d_2}) lần lượt tại (A,,B) sao cho (AB = 3sqrt 6 ). Đường thẳng (Delta ) có phương trình là – Sách Toán

Trong không gian (Oxyz), cho hai đường thẳng ({d_1}:frac{{x – 1}}{2} = frac{{y + 2}}{1} = frac{{z – 2}}{{ – 2}}), ({d_2}:frac{{x – 2}}{{ – 1}} = frac{{y – 3}}{1} = frac{{z – 4}}{1}) và mặt phẳng (left( P right):x – y + z – 6 = 0). Gọi (Delta ) là đường thẳng song song với mặt phẳng (left( P right)) và cắt ({d_1},,{d_2}) lần lượt tại (A,,B) sao cho (AB = 3sqrt 6 ). Đường thẳng (Delta ) có phương trình là – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ