Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm (Mleft( -2;-2;1 right), Aleft( 1;2;-3 right)) và đường thẳng (d:frac{x+1}{2}=frac{y-5}{2}=frac{z}{-1}). Tìm một vectơ chỉ phương (vec{u},,) của đường thẳng (Delta ) đi qua M, vuông góc với đường thẳng d đồng thời cách điểm A một khoảng bé nhất.

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm (Mleft( -2;-2;1 right), Aleft( 1;2;-3 right)) và đường thẳng (d:frac{x+1}{2}=frac{y-5}{2}=frac{z}{-1}). Tìm một vectơ chỉ phương (vec{u},,) của đường thẳng (Delta ) đi qua M, vuông góc với đường thẳng d đồng thời cách điểm A một khoảng bé nhất. – Học trắc nghiệm


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ