Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz), cho hai mặt cầu (({S_1}):{x^2} + {y^2} + {z^2} – 2x + 4y – 2z + 2 = 0) và (({S_2}):{x^2} + {y^2} + {z^2} – 2x + 4y – 2z – 4 = 0). Xét tứ diện (ABCD) có hai đỉnh (A), (B) nằm trên (({S_1})); hai đỉnh (C), (D) nằm trên (({S_2})). Thể tích khối tứ diện (ABCD) có giá trị lớn nhất bằng. – Sách Toán

Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz), cho hai mặt cầu (({S_1}):{x^2} + {y^2} + {z^2} – 2x + 4y – 2z + 2 = 0) và (({S_2}):{x^2} + {y^2} + {z^2} – 2x + 4y – 2z – 4 = 0). Xét tứ diện (ABCD) có hai đỉnh (A), (B) nằm trên (({S_1})); hai đỉnh (C), (D) nằm trên (({S_2})). Thể tích khối tứ diện (ABCD) có giá trị lớn nhất bằng. – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ