Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz), cho mặt cầu (left( S right):{left( {x – 1} right)^2} + {y^2} + {left( {z + 2} right)^2} = 4) và đường thẳng (d:left{ begin{array}{l}x = 2 – ty = tz = m – 1 + tend{array} right.). Gọi (T) là tập tất cả các giá trị của (m) để (d) cắt (left( S right)) tại hai điểm phân biệt (A), (B) sao cho các tiếp diện của (left( S right)) tại (A) và (B) tạo với nhau góc lớn nhất có thể. Tính tổng các phần tử của tập hợp (T). – Sách Toán

Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz), cho mặt cầu (left( S right):{left( {x – 1} right)^2} + {y^2} + {left( {z + 2} right)^2} = 4) và đường thẳng (d:left{ begin{array}{l}x = 2 – ty = tz = m – 1 + tend{array} right.). Gọi (T) là tập tất cả các giá trị của (m) để (d) cắt (left( S right)) tại hai điểm phân biệt (A), (B) sao cho các tiếp diện của (left( S right)) tại (A) và (B) tạo với nhau góc lớn nhất có thể. Tính tổng các phần tử của tập hợp (T). – Sách Toán – Học toánLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ