Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (left( alpha right):x-y+2z=l) và đường thẳng (Delta :frac{x}{1}=frac{y}{2}=frac{z-1}{-1}.) Góc giữa đường thẳng (Delta ) và mặt phẳng (left( alpha right)) bằng

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (left( alpha right):x-y+2z=l) và đường thẳng (Delta :frac{x}{1}=frac{y}{2}=frac{z-1}{-1}.) Góc giữa đường thẳng (Delta ) và mặt phẳng (left( alpha right)) bằng – Học trắc nghiệm
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ