Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d:left{ egin{array}{l} x = 1 y = 2 + 3t,,,,(t inmathbb{ R}. Vectơ nào dưới đây là vectơ chỉ phương của d?


 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng (d:left{ begin{array}{l} x = 1\ y = 2 + 3t,,,,(t inmathbb{R} )\ z = 5 – t end{array} right.). Vectơ nào dưới đây là vectơ chỉ phương của d?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: A

  Vectơ chỉ phương của d là: (overrightarrow u = left( {0;3; – 1} right).)

 • Câu trắc nghiệm liên quan:

  1. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng {d_1},{d_2} có phương trình lần lượt là  
  2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thẳng d:frac{{x – 1}}{2} = frac{y}{1} = frac{{z + 1}}{3} và (P):2x+y−z=0. Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng d
  3. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, viết phương trình của mặt cầu đi qua ba điểm A(2;0;1),B(1;0;0),C(1;1;1) và có tâm thuộc mặt phẳng (P):x+y+z−2=0
  4. Trong không gian với hệ Oxyz, cho hai điểm A(1;2;3) và B(3;2;1). Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB
  5. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho (Aleft( {1;0;2} ight),Bleft( {1;1;1} ight),Cleft( {2;3;0} ight)
  6. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC biết A(5;1;3),B(1;6;2),C(5;0;4). Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC
  7. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, BC=2a. SA vuông góc (ABC) và SA = 2asqrt 2. Tính thể tích V của khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho
  8. Một hình trụ có bán kính đáy bằng (2asqrt 2), thiết diện qua trục là một hình chữ nhật ABCD với AD=2AB. Tính diện tích xung quanh S của hình trụ
  9. Tính tỉ số V_1/V_2. Gọi V_1 là thể tích giữa khối lập phương và (V_2) là thể tích khối cầu ngoại tiếp khối lập phương đó  Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ