Trong không gian(Oxyz) cho mặt cầu (left( S right):{left( {x – 1} right)^2} + {left( {y – 2} right)^2} + {left( {z – 1} right)^2} = 12). Gọi (left( P right)) là mặt phẳng qua (Aleft( {1;0;0} right),Bleft( {0;0; – 1} right)) và cắt (left( S right)) theo giao tuyến là đường tròn (left( C right)) sao cho khối nón có đỉnh là tâm mặt cầu (left( S right)) và đáy là đường tròn (left( C right)) có thể tích lớn nhất. Biết mặt phẳng (left( P right)) có phương trình là (x + ay + bz + c = 0), tính (4a + b + c) – Sách Toán

Trong không gian(Oxyz) cho mặt cầu (left( S right):{left( {x – 1} right)^2} + {left( {y – 2} right)^2} + {left( {z – 1} right)^2} = 12). Gọi (left( P right)) là mặt phẳng qua (Aleft( {1;0;0} right),Bleft( {0;0; – 1} right)) và cắt (left( S right)) theo giao tuyến là đường tròn (left( C right)) sao cho khối nón có đỉnh là tâm mặt cầu (left( S right)) và đáy là đường tròn (left( C right)) có thể tích lớn nhất. Biết mặt phẳng (left( P right)) có phương trình là (x + ay + bz + c = 0), tính (4a + b + c) – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ