Trong (left( {ABCD} right)): Kẻ (AH bot BI) tại (H); (AA’ bot BI) Cho hình hộp chữ nhật (ABCD.A’B’C’D’) có đáy là hình vuông cạnh (a), góc giữa hai mặt phẳng (left( {A’BM} right)) và (left( {ABCD} right)) bằng ({60^{rm{o}}}) với (M) là trung điểm (CD). Thể tích khối hộp chữ nhật đã cho bằng – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ