Từ FeSO4 và các hóa chất phương tiện có đủ thể điều chế được Fe bằng phương pháp nào?


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn Hóa

Từ dung dịch FeSO4 có thể điều chế được Fe bằng phương pháp:

– Thủy luyện: Mg + FeSO4 → MgSO4 + Fe↓

– Nhiệt luyện: FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + Na2SO4

2Fe(OH)2 + 1/2 O2 –to→ Fe2O3 + 2H2O

Fe2O3 + 3CO –to→ 2Fe + 3CO2

– Điện phân: 2FeSO4 + 2H2O –dpdd→ Fe + O2 + 2H2SO4

→ Cả 3 phương pháp đều điều chế được Fe từ FeSO4

→ Đáp án DLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ