What does the word that” in the passage refer to…l


 • Câu hỏi:

  What does the word “that” in the passage refer to___________?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: C

  Dịch đề: Từ “that” trong đoạn văn đề cập tới điều gì?

  A. Nam giới                B. Người da đỏ

  C. Nguy cơ                 D. Người Mỹ gốc Phi

  Trích bài: The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans and twice that for white Americans or African- Americans.

  Tạm dịch: Nguy cơ bị tai nạn cho người da đỏ thì cao gấp 4 lần người Mỹ gốc Á và cao gấp 2 lần người Mỹ da trắng hoặc gốc Phi.

  Để tránh lặp lại từ phía trước và đang so sánh nguy cơ tai nạn của người da đỏ với nguy cơ tai nạn của người Mỹ gốc Á hoặc gốc Phi → chọn đáp án C. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ