Which is NOT mentioned as a benefit of a rooftop garden?


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

Kiến thức: Đọc hiểu – chi tiết 

Giải thích:

Cái nào KHÔNG được đề cập đến như một lợi ích của khu vườn trên sân thượng?

A. Nó trở thành một công viên mà cộng đồng có thể sử dụng.

B. Có một (khu vườn này) có thể có nghĩa là phải trả ít thuế hơn.

C. Trẻ em có thể sử dụng nó để tìm hiểu về môi trường.

D. Trồng cây trên mái nhà giúp các tòa nhà mát hơn.

Thông tin:

– Many cities offer tax discounts to businesses with these features.

– In New York City, public schools plant rooftop gardens that can reduce heating and cooling costs. In addition to saving the school money, teachers and parents love the gardens because of their educational value – it’s a fun and healthy way for their kids to investigate the world around them.

– Using plants to cover walls and rooftops can also keep cities cooler in the summer.

Tạm dịch:

– Nhiều thành phố giảm giá thuế cho các doanh nghiệp có các đặc điểm này. (B)

– Tại thành phố New York, các trường học công trồng những khu vườn trên sân thượng có thể giảm chi phí sưởi ấm và làm mát. Ngoài việc tiết kiệm tiền học, giáo viên và phụ huynh còn yêu thích những khu vườn vì giá trị giáo dục của chúng – đó là một cách thú vị và lành mạnh để con họ khám phá thế giới xung quanh.

(C) – Sử dụng thực vật để che phủ các bức tường và mái nhà cũng có thể giữ cho các thành phố mát mẻ hơn vào mùa hè. (D)Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ