X, Y là hai axit cacboxylic đều đơn chức, mạch hở (trong phân tử X, Y chứa không quá 2 liên kết (pi ) và (50


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn HÓA

Đáp án B

({M_X} > 50 to )X không thể là HCOOH

(E to left{ begin{array}{l}
C{H_3}COOH:{x^{mol}}\
{left( {C{H_3}COO} right)_2}{C_2}{H_4}:{y^{mol}}\
C{H_2}:{z^{mol}}\
{H_partial }:{t^{mol}} = – nleft( {t le 0} right)
end{array} right. to left{ begin{array}{l}
60x + 146y + 14z + 2t = 13,12\
{n_{{O_2}}} = 2x + 6,5y + 1,5z + 0,5t = 0,5\
{n_{KOH}} = x + 2y = 0,2\
frac{{{n_E}}}{{{n_partial }}} = frac{{x + y}}{{ – t}} = frac{{0,36}}{{0,1}}
end{array} right. to left{ begin{array}{l}
x = 0,16\
y = 0,02\
z = 0,05\
t = – 0,05
end{array} right.)

→ muối (left{ begin{array}{l}
{n_{C{H_3}COOK}} = x + 2y = 0,2\
{n_{C{H_2}}} = 0,05\
{n_{{H_2}}} = – 0,05
end{array} right. to )
 ghép chất

(left{ begin{array}{l}
C{H_2} = CHCOOK to {n_{C{H_2} = CHCOOK}} = {n_{C{H_2}}} = – {n_{{H_2}}} = 0,05\
C{H_3}COOK to {n_{C{H_3}COOK}} = 0,2 – {n_{C{H_2} = CHCOOK}} = 0,15
end{array} right.)

Chú ý: khi ghép chất dễ thấy giá trị số mol nhóm CH2 = giá trị số mol nhóm H2, nên ta ghép cùng một nhóm CH2 và bớt 1 nhóm H2 (số mol âm) vào 1 phân tử axit nền CH3COOH, thì ta sẽ được CH2=CH-COOH

(to frac{a}{b} = frac{{{m_{C{H_3}COOK}}}}{{{m_{C{H_2} = CHCOOK}}}} = frac{{0,15.98}}{{0,05.110}} = 2,672)

 Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ