Xét các số phức (z) thoả mãn điều kiện : (left| {z – 1 – i} right| + left| {z – 7 – 4i} right| = 3sqrt 5 ). Gọi (M,m) lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của (left| {z – 5 + 2i} right|). Tính (P = M + m). – Sách Toán

Xét các số phức (z) thoả mãn điều kiện : (left| {z – 1 – i} right| + left| {z – 7 – 4i} right| = 3sqrt 5 ). Gọi (M,m) lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của (left| {z – 5 + 2i} right|). Tính (P = M + m). – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ