Xét các số phức (z);(w) thỏa mãn (9left| z right| = 2left| {z – i} right| + left| {z + 2i} right|) và (left| {iw + 2} right| = 1). Khi(left| {z + w – 6i} right|) đạt giá trị lớn nhất, (left| {z – w} right|)bằng – Sách Toán

Xét các số phức (z);(w) thỏa mãn (9left| z right| = 2left| {z – i} right| + left| {z + 2i} right|) và (left| {iw + 2} right| = 1). Khi(left| {z + w – 6i} right|) đạt giá trị lớn nhất, (left| {z – w} right|)bằng – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ