Tự học Review 4 lớp 12 – Language

1. Vocabulary 1.1. Task 1 Review 4 lớp 12 Use the right form of the words in the box to complete the sentences.  (Sử dụng hình thức đúng của từ trong hộp để hoàn thành câu.) Guide to answer 1. Some schools fail to prepare students for 21st century careers. (Một số trường không chuẩn bị nghề nghiệp […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ