Tự học Unit 10 lớp 12: Lifelong Learning – Looking Back

1. Pronunciation 1.1. Task 1 Unit 10 lớp 12 Listen and mark the intonation patterns on the questions. Then practise reading them.  (Lắng nghe và đánh dấu các mô hình ngữ điệu trên các câu hỏi. Sau đó, luyện tập đọc chúng.) Click to listen   Guide to answer 1. What does lifelong learning mean?↘ (Học tập […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ