Tự học Unit 10 lớp 12: Lifelong Learning – Project

1. Task 1 Unit 10 lớp 12 Project Work in groups. Each group member interviews ten people about their perception of lifelong learning. Use the questionnaire shown here as a guide. (Làm việc nhóm. Mỗi thành viên nhóm phỏng vấn mười người về nhận thức của họ về học tập suốt đời. Sử dụng các câu hỏi […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ