Casio – Tính nhanh toán 12 – SỐ PHỨC

Casio – Tính nhanh toán 12 – SỐ PHỨC 29 – CÁC PHÉP TOÁN SỐ PHỨC https://drive.google.com/file/d/0B37WMEFPfquOMW9tczNwRHFjR28/view?usp=sharing 30- BIỂU DIỄN HÌNH HỌC SỐ PHỨC https://drive.google.com/file/d/0B37WMEFPfquOaGowYWZmQXlzVWM/view?usp=sharing 31 – QUỸ TÍCH ĐIỂM BIỂU DIỄN SỐ PHỨC https://drive.google.com/file/d/0B37WMEFPfquOV09nT0FTbzNYR2s/view?usp=sharing 32 – CỰC TRỊ SỐ PHỨC https://drive.google.com/file/d/0B37WMEFPfquObC1hUWdva19lZGM/view?usp=sharing 33- PHƯƠNG TRÌNH SỐ PHỨC https://drive.google.com/file/d/0B37WMEFPfquOdHE3SU8teGtuZUE/view?usp=sharing

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ