Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, viết phương trình của mặt cầu đi qua ba điểm (A(2;0;1),B(1;0;0),C(1;1;1)) và có tâm thuộc mặt phẳng ((P):x + y + z – 2 = 0.)  

Câu hỏi: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, viết phương trình của mặt cầu đi qua ba điểm (A(2;0;1),B(1;0;0),C(1;1;1)) và có tâm thuộc mặt phẳng ((P):x + y + z – 2 = 0.)   A. ({(x – 1)^2} + {y^2} + {(z – 1)^2} = 1) B. ({(x – 1)^2} + {y^2} + {(z – […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ