Nguyên nhân nào giúp một số nước Đông Nam Á giành độc lập ngay khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc?

Câu hỏi: Nguyên nhân nào giúp một số nước Đông Nam Á giành độc lập ngay khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc? A. Các nước đón bắt được thời cơ giành chính quyền. B. Có Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo. C. Tinh thần yêu nước, đoàn kết của các nước […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ