Cho hàm số (f(x)) liên tục trên (mathbb{R}) thỏa mãn ({f^3}(x) + 3f(x) = sin (2{x^3} – 3{x^2} + x),,forall x in mathbb{R}). Tích phân (I = intlimits_0^1 {f(x)} {rm{d}}x) thuộc khoảng nào? – Sách Toán – Học toán

Cho hàm số \(f(x)\) liên tục trên \(\mathbb{R}\) thỏa mãn \({f^3}(x) + 3f(x) = \sin (2{x^3} – 3{x^2} + x),\,\forall x \in \mathbb{R}\). Tích phân \(I = \int\limits_0^1 {f(x)} {\rm{d}}x\) thuộc khoảng nào? Cho hàm số \(f(x)\) liên tục trên \(\mathbb{R}\) thỏa mãn \({f^3}(x) + 3f(x) = \sin (2{x^3} – 3{x^2} + x),\,\forall x \in \mathbb{R}\). Tích phân \(I = \int\limits_0^1 {f(x)} {\rm{d}}x\) thuộc khoảng nào? A. \(( – 1;1)\). B. \(( – 3; – 2)\). C. \((1;2)\). D. \(( – 2;…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Cho hàm số (f(x)) liên tục trên (mathbb{R}) thỏa mãn ({f^3}(x) + 3f(x) = sin (2{x^3} – 3{x^2} + x),,forall x in mathbb{R}). Tích phân (I = intlimits_0^1 {f(x)} {rm{d}}x) thuộc khoảng nào? – Sách Toán – Học toán

B. (( – 3; – 2)).


Source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển đến thanh công cụ