Giải bài tập Toán lớp 3 Bài: Số 100000 – Luyện tập


1. Giải bài 1 trang 146 SGK Toán 3

Số?

a) 10 000; 20 000; …;….;50 000;…;…;80 000;…;100 000

b) 10 000; 11 000; 12 000;…;…;….;16 000;…;…;…;….

c) 18 000; 18 100; 18 200; …;…;…;…; 18 700;…;…;….

d) 18 235; 18 236;…;…;…;….

Phương pháp giải

Đếm cách các số tròn nghìn, tròn trăm hoặc các số liên tiếp rồi điền vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

a) 10 000; 20 000; 30 000; 40 000; 50 000; 60 000; 70000 ;80 000; 90 000; 100 000.

b) 10 000; 11 000; 12 000; 13 000; 14 000; 15 000; 16000; 17 000; 18 000; 19 000; 20 000.

c) 18 000; 18 100; 18 200; 18 300; 18 400; 18 500; 18 600; 18 700; 18 800; 18 900; 19 000.

d) 18 235; 18 236; 18 237; 18 238; 18 239; 18 240.

2. Giải bài 2 trang 146 SGK Toán 3

Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch:

Phương pháp giải

Đếm cách 10 000 đơn vị, bắt đầu từ số 40 000 rồi điền số còn thiếu vào dưới mỗi vạch.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 146 SGK Toán 3

Số?

Phương pháp giải

– Số liền trước của số a thì có giá trị ít hơn a một đơn vị.

– Số liền sau của số a thì có giá trị nhiều hơn a một đơn vị. 

Hướng dẫn giải

4. Giải bài 4 trang 146 SGK Toán 3

Một sân vận động có 7000 chỗ ngồi, đã có 5000 người đến xem bóng đá. Hỏi sân vận động đó còn bao nhiêu chỗ chưa có người ngồi?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Tất cả: 7000 chỗ ngồi

Đã ngồi: 5000 chỗ ngồi

Còn lại: ? chỗ ngồi.

Lời giải

Muốn tìm sân vận động đó còn lại bao nhiêu chỗ chưa có người ngồi thì ta lấy 7000 trừ đi số chỗ đã có người ngồi.

Hướng dẫn giải

Số chỗ chưa có người ngồi là:

7000 – 5000 = 2000 (chỗ ngồi)

Đáp số: 2000 chỗ ngồi.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển đến thanh công cụ